Magyarországon is közvetlenül alkalmazandóvá vált az Európai Parlament és Tanács (EU) 2016/679. számú rendelete (a továbbiakban: GDPR rendelet vagy Rendelet). A GDPR rendelet a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelmére és a személyes adatok szabad áramlására vonatkozó szabályokat állapít meg. Ennek megfelelően a Rendelet a természetes személyek alapvető jogait és szabadságait különösen a személyes adatok védelméhez való jogukat védi.

Jelen tájékoztató Puszti Anita Egyéni Vállalkozó (a továbbiakban: Adatkezelő, vagy Egyéni Vállalkozó) által kezelt személyes adatok kezelésére vonatkozó tevékenységének ismérveit tartalmazza. A következőkben Ön, mint a Adatkezelő által kezelt honlap látogatója, valamint szolgáltatás igénybe vevője tájékoztatást kaphat arról, hogy az Egyéni Vállalkozó milyen személyes adatokat kezel, milyen célból és jogalapon, mennyi ideig, továbbá arról, hogy a Adatkezelő által kezelt személyes adatokat kik ismerhetik meg, azokhoz kik férhetnek hozzá. Fentieken túl részletes részletes felvilágosítást kaphat arról is, hogy az adatkezeléssel kapcsolatosan Önt milyen jogok illetik meg és azok milyen formában gyakorolhatóak.

Az Adatkezelő a jelen adatkezelési tájékoztatót különösen új adatkezelés bevezetése, vagy már folyamatban lévő adatkezelés változása esetén módosíthatja, melyről elsősorban az Adatkezelő által üzemeltetett honlapon, így különösen a a www.pusztianita.hu és a www.pusztianita.com címen elérhető honlapon (a továbbiakban együttesen: Honlapok) kaphat bővebb tájékoztatást.


1. Hogyan kezeli Adatkezelő a személyes adatokat?

Adatkezelő a tevékenysége során tudomására jutott, valamely természetes személyre vonatkozó információt (pl.: személyazonosító adatot, elérhetőségi adatot, egészségügyi adatot stb.), azaz személyes adatot a GDPR Rendelet, valamint a vonatkozó magyar adatvédelmi jogszabályoknak megfelelően adatkezelőként kezeli és védi.


Név: Puszti Anita Egyéni Vállalkozó
Székhely: 1063. Budapest, Szinyei Merse utca 10. AS. 2.
Nyilvántartási szám: 58499904
Statisztikai számjel: 48212917-8690-231-01
Adószám: 48212917-1-42
Képviselő: Puszti Anita
E-mail: info@pusztianita.hu
Telefon: +36/20-323-3174
Adatkezelő által üzemeltetett honlap: www.pusztianita.hu, www.pusztianita.com


Adatkezelő a GDPR Rendelet 37. cikke értelmében nem köteles adatvédelmi tisztviselő kinevezésére.

A személyes adatokra vonatkozó adatkezelés fogalomkörébe tartozik a személyes adatokon végzett bármely művelet vagy műveletek összessége, így például a rögzítés, tárolás, betekintés, felhasználás, közlés, továbbítás, törlés illetve megsemmisítés. Adatkezelő a személyes adatok kezelése során megteszi a szükséges és megfelelő intézkedéseket annak érdekében, hogy megakadályozza az azokhoz való jogosulatlan hozzáférést és azok jogosulatlan felhasználását.

Az Adatkezelő által kezelt személyes adatokhoz más nem férhet hozzá, kizárólag a feladat teljesítéséhez és az Ön részére való szolgáltatásnyújtáshoz szükséges mértékben, titoktartási kötelezettségvállalás mellett. Ezen kívül Adatkezelő az általa kezelt adatokat továbbíthatja harmadik személyeknek, pl.: hatóságoknak, jogszabályi kötelezettség teljesítése érdekében.

A bíróság, az ügyészség és más hatóságok (pl.: rendőrség, adóhivatal, Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság) tájékoztatás adása, adatok közlése vagy iratok rendelkezésre bocsátása miatt megkereshetik Adatkezelőt. Ezekben az esetekben adatszolgáltatási kötelezettségemet teljesítenem kell, de csak a megkeresés céljának megvalósításához elengedhetetlenül szükséges mértékben.

Adatkezelő külföldre nem továbbít adatokat.

Az épületekben ellenőrzi a fizikai hozzáférést, papír alapú dokumentumokat megfelelő védelemmel elzárva tartja. A technikai intézkedések keretében titkosítást, jelszóvédelmet és vírusirtó szoftvereket használ. Felhívja azonban a figyelmét arra, hogy az interneten keresztüli adattovábbítás nem tekinthető teljes körűen biztonságos adattovábbításnak. Adatkezelő mindent megtesz annak érdekében, hogy a folyamatokat minél biztonságosabbá tegye, a weblapon keresztül történő adattovábbításért azonban nem tudok teljes felelősséget vállalni, ám az Adatkezelőhöz beérkezett adatok tekintetében szigorú előírásokat tartok be az Ön adatainak biztonsága és a jogellenes hozzáférés megakadályozása érdekében.

1.1. Adatkezelési alapelvek

Adatkezelő adatkezelése során az alábbi alapelveket követi:

a személyes adatokat jogszerűen és tisztességesen, valamint az Ön számára átláthatóan kezeli;

a személyes adatokat csak meghatározott, egyértelmű és jogszerű célból gyűjti és azokat nem kezeli a célokkal össze nem egyeztethető módon;

az általa gyűjtött és kezelt személyes adatok az adatkezelés céljai szempontjából megfelelőek és relevánsak, valamint csak a szükségesre korlátozódnak;

Adatkezelő minden észszerű intézkedést megtesz annak érdekében, hogy az általa kezelt adatok pontosak és szükség esetén naprakészek legyenek, a pontatlan személyes adatokat haladéktalanul törli vagy helyesbíti;

a személyes adatokat olyan formában tárolja, hogy Ön csak a személyes adatok kezelése céljainak eléréséhez szükséges ideig legyen azonosítható;

megfelelő technikai és szervezési intézkedések alkalmazásával biztosítja a személyes adatok megfelelő biztonságát az adatok jogosulatlan vagy jogellenes kezelésével, véletlen elvesztésével, megsemmisítésével vagy károsodásával szemben.

Adatkezelő az Ön személyes adatait az Ön előzetes tájékoztatáson alapuló és önkéntes hozzájárulása alapján és csakis a szükséges mértékben és minden esetben célhoz kötötten kezeli, gyűjti, rögzíti, rendszerezze, tárolja és felhasználja.

Egyes esetekben az Ön adatainak kezelése jogszabályi előírásokon alapul és kötelező jellegű, ezért ekkor erre a tényre külön felhívja figyelmét, illetve bizonyos esetekben az Ön személyes adatainak kezeléséhez Adatkezelőnek, vagy pedig harmadik személynek fűződik jogos érdeke, például a honlap működtetése, fejlesztése és biztonsága esetében.

2. Milyen személyes adatokat kezel az Adatkezelő?

Adatkezelő az alábbi célokból végez adatkezelést a vonatkozó jogszabályokkal összhangban:

Kapcsolatfelvétel céljából elektronikus, telefonos, SMS, és postai megkereséssel;

Pszichológiai, szóban létrejövő tanácsadási szerződés teljesítése céljából;

Pszichológiai szolgáltatások nyújtásához kapcsolódóan a szolgáltatást igénybe vevőinek adatait jogi kötelezettség teljesítése (tevékenységből származó bevétel könyvvezetési és adózási kötelezettségének teljesítésére) és ügyfélkapcsolat fenntartása céljából is kezeli.

Az Ön személyes adatainak kezelése az alább rögzített jogalapokon alapul:

a számviteli jogszabályoknak megfelelő számlát kiállítása jogalapja a GDPR Rendelet 6. cikk (1) bekezdésének c) pontja szerint;

a kapcsolattartás jogalapja GDPR Rendelet 6. cikk (1) bekezdésének f) pontja szerint. Az adatkezelő jogos érdeke: a terápiát igénybevevőkkel való kapcsolat folytonosságának biztosítása;

A szerződés teljesítésének jogalapja szerződéses partnerek (terápián résztvevők) adatainak kezelése céljából a GDPR Rendelet 6. cikk (1) bekezdésének b) pontja szerint;

Az érintett hozzájárulásának jogalapja a GDPR Rendelet 6. cikk (1) bekezdésének a) pontja alapján.

Adatkezelő az adatkezelés időtartama szempontjából a számlákat jogi kötelezettség miatt legalább 8 évig megőrzi (kifizetői adatkezelés). A számlakiállítás alapjául szolgáló iratok megőrzési ideje szintén 8 év. A kapcsolattartás céljából megadott adatok megőrzési ideje a kapcsolat fennállását követő 1 év. Szerződés teljesítéséhez kapcsolódó adatok megőrzési ideje pedig a szerződés megszűnését követő 5 év.

3. Milyen jogok gyakorolhatóak a személyes adatok kezelésével kapcsolatosan?

3.1. Tájékoztatáshoz való jog

Ön tájékoztatást kérhet arról, hogy Adatkezelő hogy kezeli-e személyes adatát, ha igen, akkor milyen adatát, milyen célból és jogalapon, mennyi ideig, továbbá felvilágosítást kérhet arról, hogy hogyan jutott el Adatkezelőhöz személyes adata, azt továbbította-e, vagy ahhoz hozzáférést biztosított-e harmadik személynek, ha igen kinek, mikor és milyen célból. Ezen túlmenően kérheti személes adatairól készült másolat kiadását.

3.2. Helyesbítéshez való jog

Kérheti az Adatkezelő kezelt személyes adataik helyesbítését, módosítását, kiegészítését amennyiben tudomására jutott, hogy az általa kezelt adatai helytelenek, vagy hiányosak. Adatkezelő elérhetőségére küldött kérelme alapján hiányos személyes adatait kiegészíti, helytelen személyes adatait pedig helyesbíti

3.3. Adatkezeléshez adott hozzájárulás visszavonása, törléshez, „elfeledtetéshez” való jog

Az adatkezeléshez adott hozzájárulását bármikor jogosult visszavonni, amely nem érinti a visszavonást megelőző adatkezelés jogszerűségét. Amennyiben Ön az adatkezeléshez adott hozzájárulását visszavonja és az adatkezelésnek más jogalapja nincs, vagy ha az adatkezelés célja megszűnt, vagy az adatkezelés jogellenes, vagy az adatokat jogszabály alapján törölni szükséges, akkor az Adatkezelő által megadott elérhetőségekre eljuttatott kérelme alapján személyes adatait és azok másolatait véglegesen töröljük, illetve megsemmisítjük azokat.

3.4. Tiltakozáshoz való jog

Amennyiben az adatkezelés az Adatkezelő vagy egy harmadik fél jogos érdekén alapul, Önnek joga van tiltakozni az adatkezelés ellen és kérheti adatai törlését valamint zárolását (a kötelező adatkezelés kivételével).

3.5. Adatkezelés korlátozása

Kérheti személyes adataira vonatkozó adatkezelés korlátozását, ebben az esetben Adatkezelő személyes adatait csupán tárolhatja, anélkül, hogy azokat felhasználná, vagy azokon további adatkezelési műveleteket hajtana végre.

Az adatkezelés korlátozása kérhető, ha

Ön úgy ítéli meg, hogy az adatai pontatlanok és nem szeretné, ha azokat az Adatkezelő felhasználná, mindaddig, amíg helyesbítésre nem kerülnek;

véleménye szerint az adatkezelés jogellenes;

Adatkezelő általi adatkezelés jogalapja megszűnt, de nem szeretné, hogy adatai törlésre kerüljenek mert azokra jogi igény előterjesztéséhez, védelméhez érvényesítéséhez szüksége van.

3.6. Adathordozhatóság

Kérheti az Ön által megjelölt adatkezelő számára – orvosi titoktartás alóli felmentés mellett – adatainak továbbítását.

4. Adatkezeléssel kapcsolatos jogok érvényesítése

A tájékoztatónkban részletezett adatkezeléssel kapcsolatos jogainak gyakorlására irányuló kérelmét fenti elérhetőségeinken nyújthatja be. Kéjük, hogy kérelmében személyes adatait tüntesse fel az azonosítás érdekében. Kérjük, hogy kérelmében jelölje meg továbbá, hogy milyen formában szeretne választ kapni (pl.: e-mail útján, postai úton). Egyéni Vállalkozó az adatkezeléssel kapcsolatos kérelmére a beérkezéstől számított 30 napon belül, kivételesen - a kérelem összetettségére figyelemmel - 60 napon belül ad választ.

Amennyiben 16. életévét be nem töltött személyként kerül kapcsolatba az Adatkezelővel, akkor törvényes képviselője, leggyakrabban szülői felügyeletet gyakorló szülője hozzájárulásával érvényesítheti a tájékoztatónkban foglalt jogokat. Amennyiben 16. életévét betöltött, de 18. életévét még be nem töltött személyként kerül kapcsolatba Adatkezelővel, akkor önállóan is megteheti az adatkezeléshez való hozzájárulását, azonban a jogok gyakorlására csak a törvényes képviselő jogosult.

Elhunyt hozzátartozó személyes adataival kapcsolatosan az érintett személy halálát követő 5 évig az általa még életében közokiratban vagy teljes bizonyító erejű magánokiratban erre meghatalmazott személy jogosult gyakorolni az érintett személy személyes adataival kapcsolatban a tájékoztatáshoz, helyesbítéshez, törléshez, tiltakozáshoz és az adatkezelés korlátozásához való jogot. Amennyiben az érintett személy életében senkit nem hatalmazott meg, akkor a halálát követő 5 évig a közeli hozzátartozója (a házastárs, az egyeneságbeli rokon, az örökbefogadott, a mostoha- és a nevelt gyermek, az örökbefogadó-, a mostoha- és a nevelőszülő és a testvér, mint közeli hozzátartozók közül az, aki elsőként lép fel) jogosult a helyesbítéshez és a tiltakozáshoz való jogot gyakorolni, továbbá abban az esetben, ha az adatkezelés már az érintett személy életében is jogellenes volt, vagy az adatkezelés célja az érintett halálával megszűnt, akkor a törléshez való és az adatkezelés korlátozásához való jogot is gyakorolhatja.

5. Jogorvoslati lehetőségek, felügyeleti szerv

Az Adatkezelő általi adatkezeléssel kapcsolatosan panasszal fordulhat az adatvédelmi felügyeleti hatósághoz, azaz a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságához (cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c.; telefon: +36/1-391-1400; e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu; honlap: www.naih.hu).

Az az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 23. § alapján bírósághoz fordulni, ha megítélése szerint az Adatkezelő, illetve az általa megbízott vagy rendelkezése alapján eljáró adatfeldolgozó a személyes adatait a személyes adatok kezelésére vonatkozó, jogszabályban vagy az Európai Unió kötelező jogi aktusában meghatározott előírások megsértésével kezeli. Az Infotv. 23. (3) bekezdése alapján a pert a - választása szerint - a lakóhelye vagy tartózkodási helye szerint illetékes törvényszék előtt is megindíthatja.

Budapest, 2024.01.01.

Puszti Anita Egyéni Vállalkozó